KLAUZULA INFORMACYJNA – ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

1)         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IZO-SKY Michał Światłoch z siedzibą w Katowicach, przy ulicy ul. Panewnickiej 142 (dalej jako: Administrator);

2)         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych);

3)         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

4)         okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz do upływu terminów przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych, księgowych, ubezpieczeń.

5)         posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,
  •  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;

6)         jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;

8)         Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.